КЗ

«Вінницько-Хутірський ЗДО ВМР»

Адреса:

Режим роботи:

Немирівське шосе, 94 – к, с. Вінницькі Хутори

Понеділок - П’ятниця

07:00-19:00

Стратегія розвитку ЗДО

Стратегія визначає мету, зміст, завдання та проблеми закладу, конкретизує перелік основних напрямів і заходів реалізації стратегічних завдань. Стратегія спрямована на забезпечення особистісного розвитку суб`єктів освітнього процесу, модернізацію змісту заходів, форм навчання і виховання, системи контролю й оцінювання, прийняття управлінських рішень. Стратегія розвитку закладу на 2023-2027 роки відкрита до змін та удосконалення.

ІІІ ВІЗІЯ, МІСІЯ, ЗАВДАННЯ, ПРИНЦИПИ

МІСІЯ ЗАКЛАДУ:

 • збереження здоров’я дитини;
 • забезпечення своєчасного особистісного становлення, самоствердження, саморозвитку зростання кожного вихованця з урахуванням його здібностей, задатків  та  індивідуальних і вікових можливостей ;
 • створення умов для саморозвитку дитини, розвитку її життєвої компетентності, формування ціннісних орієнтирів та здорового способу життя;
 • допомогти розкрити та розвинути здібності, таланти і можливості кожної дитини на основі партнерства між педагогом, дитиною і батьками.

ВІЗІЯ ЗАКЛАДУ:

 • конкурентоспроможний заклад дошкільної освіти зі створеним сприятливим розвиваючим середовищем, для впровадження державних стандартів дошкільної освіти, в якому працюють висококваліфіковані педагоги на засадах гуманізму, інтелігентності та особистого фахового росту надає якісні освітні послуги;
 •  успіх кожної дитини стає загальним успіхом;
 •  колектив однодумців спрямовує зусилля на розвиток та безперервний пошук нових шляхів для удосконалення;
 •  щасливе та безпечне проживання дитинства, цікава, творча робота для працівників;
 •  затребуваність та задоволеність пропонованими послугами батьками;
 •  довіра батьків, дітей, засновника, стейкхолдерів;
 •  партнерство та інтеграція послуг

ЗАВДАННЯ ЗАКЛАДУ:

 1. збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;
 2. виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
 3. формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;
 4. виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

ПРИНЦИПИ СТРАТЕГІЇ

 • Нормативність: у роботі керуватися основними законодавчими та нормативними документами;
 • Динамічність: передбачає оперативне реагування на зміни в освітньому середовищі;
 • Комплексність: передбачає рівноцінну реалізацію усіх завдань, які стоять перед закладом дошкільної освіти;
 • Постійне поліпшення: базується на запобіжних та коригувальних діях (підвищенні та оцінці результативності),
 • колективна та особистісна відповідальність за процес і результати діяльності закладу дошкільної освіти;
 • Рефлексія: на раціональному рівні це надає можливість конструктивно аналізувати зроблене, на емоційному – зберігати та поглиблювати емоційно-творчу атмосферу в колективі.

4.1  СТВОРЕННЯ КОМФОРТНИХ, БЕЗПЕЧНИХ, ДОСТУПНИХ ТА НЕШКІДЛИВИХ УМОВ РОЗВИТКУ, ВИХОВАННЯ, НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ТА ПРАЦІ

 Стратегічні завдання: – Оптимізувати освітнє середовища ЗДО та його змістове наповнення у відповідності до індивідуальних особливостей дітей, їхніх інтересів, стимуляція до розвитку та пізнавальної діяльності.

1. Облаштування: екологічної стежини, городів, міні – метеорологічного майданчика, ігрового, розвивального, пошуково-експерементального  куточка в технології «апсайклінг», міні лабораторії, автомістечка.

2. Створення куточку театру.

3. Максимальне використання усіх приміщень закладу з розвивальною метою.

4. Облаштування куточків усамітнення та відпочинку в групових приміщеннях закладу.

5. Створення умов для якісного харчування дітей.

6. Розвиток освітнього середовища вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації.

7. Створення інклюзивного освітнього середовища.

Очікувані результати:

– безпечні і комфортні умови для виховання, навчання та  розвитку дошкільників та плідної роботи колективу;

– освітнє середовище вільне від будь – яких проявів насильства;

– розвивальне та мотивуюче до пізнавальної діяльності освітнє середовище сприяє втіленню діяльнісного підходу та педагогіки партнерства;

– можливість зміни предметно – просторового середовища в залежності від освітньої ситуації шляхом трансформування простору;

– освітнє середовище закладу співзвучне з часом, має характер відкритої, незамкнутої системи здатної до корегування та розвитку.

4.2 ЗДОБУВАЧІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВСЕБІЧНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ, НАБУТТЯ НЕЮ ЖИТТЄВОГО СОЦІАЛЬНОГО ДОСВІДУ

Стратегічні завдання:

– створювати можливості для реалізації демократичних цінностей та формування спільноти дітей, здатної до активної участі у суспільстві та повноцінного щасливого життя.

Стратегічні цілі:

1. Сприяння набуттю дитиною різних компетентностей відповідно до освітніх напрямів, визначених інваріантною складовою Базового компонента дошкільної освіти.

2. Використання в повному обсязі можливостей дитини раннього та дошкільного віку, розкриття індивідуальності кожної дитини.

3. Пошук педагогічних ідей щодо оновлення змісту дошкільної освіти; збільшення кількості інноваційно – активних технологій і авторських розробок і включення їх в освітній процес.

4. Забезпечення тісної взаємодії медичної, педагогічної служби закладу з родинами вихованців.

5. Створення умов для реалізації варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти, для впровадження додаткових організаційних форм освітнього процесу, сприяння виявленню та розвитку дитячої  обдарованості.

6. Відповідність особистісних та навчальних досягнень дитини Державному стандарту дошкільної освіти, відпрацювання механізмів внутрішнього моніторингу стану і результатів освітньої діяльності.

7. Забезпечення умов для збереження, підтримки і зміцнення здоров’я дітей.

Очікувані результати:

– покращено якісний показник за результатами моніторингу досягнень дошкільників. Інтелектуальна сфера, рівень розвитку пізнавальних процесів дошкільників сприяють успішному формуванню у них ключових компетентностей відповідно до Державного стандарту дошкільної освіти.

– розвиток здібностей, талантів й можливості кожної дитини на основі партнерства між педагогами, здобувачами освіти та  батьками.

– створення умов для надання освітніх послуг особам з особливими освітніми потребами (інклюзивне навчання);

– розвиток навичок практичної, повсякденної діяльності у дошкільнят;

– створення єдиного освітнього процесу, що логічно продовжується від дитячого садка до школи;

– у вихованців сформовані ціннісні орієнтири та закладено основи здорового способу життя.

4.3. ФАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Стратегічні завдання:

 •  Стимулювання педагогів, мінімізація плинності персоналу та запобігання відтоку перспективних педагогічних кадрів в інші галузі;
 •  Створення умов для саморозвитку та самореалізації працівників ЗДО, підготовка, підвищення кваліфікації та підтримка компетентного педагога, активізація вивчення позитивного педагогічного досвіду та обміну ним;
 •  Формування команди однодумців.

Стратегічні цілі:

1. Формування ефективної організаційної культури, заснованої на постійному професійному рості та розвитку спеціалістів.

2. Сприяння розробці педагогічними працівниками власних освітніх ресурсів, використання технологій дистанційного навчання в освітньому процесі.

3. Забезпечення участь педагогічних працівників у інноваційній, дослідно- експериментальній роботі.

4. Сприяння публікації педагогічними працівниками власних матеріалів у фахових виданнях.

5. Налагодження співпраці із здобувачами освіти, їх батьками та працівниками закладу.

Очікувані результати:

 • Відкритість, підтримка і співробітництво – педагоги ЗДО діляться досвідом, інформацією, ідеями, відкрито обговорюють проблеми і знаходять спільні рішення.
 • Інноваційність – педагоги прагнуть до освоєння нових, сучасних технологій, доречно, делікатно, кваліфіковано інтегрують їх в життєдіяльність установи;
 • Індивідуалізація -кожен учасник освітнього процесу розглядається як унікальна, неповторна, своєрідна особистість.
 • Наступність – велика увага приділяється збереженню традицій, узагальненню та поширенню накопиченого педагогічного досвіду.
 • Мобільність, гнучкість – готовність змінювати і удосконалювати педагогічну практику, забезпечувати потреби та інтереси сімей, розширювати перелік освітніх послуг.

4.4. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ

Стратегічні завдання

 • Формування та забезпечення політики академічної доброчесності.
 • Прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу дошкільної освіти з місцевою громадою.

Стратегічні цілі:

1.Удосконалення системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань, моніторинг виконання внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

2.Модернізація управлінських процесів сучасними формами роботи.

3. Налагодження співпраці з громадськими організаціями в проведенні спільних заходів та проєктів.

4. Забезпечення політики академічної доброчесності.

Очікувані результати:

 • сформовано функціонально-цільову систему управління ЗДО яка опирається на чіткий розподіл і узгодження компетенцій і повноважень, функцій і відповідальності всіх суб’єктів освітнього процесу;
 •  створено інтегральну модель управління і розвитку освітнього процесу в ЗДО, що включає: проєктування якості, систему якісного забезпечення заходів, моніторинг, відтак реалізацію цього процесу за п’ятьма напрямками: адміністрація і менеджмент, педагоги і освітній процес, вихованці та їх батьки, предметно-розвивальне середовище, освітнє середовище;
 •  розбудовано внутрішню систему забезпечення якості освіти;
 • успішне проходження процедури ліцензування освітньої діяльності.